Vice mounting plate
DUVIC001

1.898 kr

Bumper trolley
DUTR004

68.034 kr

Stainless steel top
DUSS001

24.815 kr

Drill holder 60mm 4p
DUSQR012

2.698 kr

Spring clip 24mm 6pa
DUSQR011

2.798 kr

Spring clip 12mm 6pa
DUSQR010

2.199 kr

Pliers holder 20mm 3
DUSQR009

2.698 kr

Hammer holder 50mm 3
DUSQR008

2.698 kr

Single hook (angled)
DUSQR006

2.706 kr

Single hook (angled)
DUSQR005

2.117 kr

Single hook diagona
DUSQR004

2.693 kr

Single hook diagona
DUSQR003

2.117 kr

Single hook diagona
DUSQR002

2.693 kr

Single hook diagona
DUSQR001

2.693 kr

Tool storage cabinet
DURC905/C

284.009 kr

Tool storage cabinet
DURCT070F

383.841 kr

Plinth plate side of
DUPLI123

2.137 kr

Plinth plate front 1
DUPLI122

3.569 kr

Plinth plate front 6
DUPLI060

2.137 kr

Keyboard support bracket
DUKBS090

24.337 kr

Drawer divider set/5
DUDD005

14.654 kr

Drawer divider set/7
DUDD003

15.982 kr

Workbench 1200x600 on Feet
DUWB003

73.512 kr

Workbench 1200x600 on Castors
DUWB007

111.948 kr

Wall mounted workbench
DUWWB120

75.364 kr

Base unit w/deep sin
DUBS090

450.612 kr

Blank back panel 120
DUBP120300

11.685 kr

Blank back panel 120
DUBP120

29.489 kr

Blank back panel 900
DUBP090300

9.059 kr

Blank back panel 900
DUBP090

23.323 kr

More