Síubolli 3/8" 36-6
KS1509368

1.895 kr

Síubolli 3/8" 27-6
KS1509366

1.690 kr

Síubolli 3/8" 76-14
KS1509325

1.695 kr

3/8" síubolli 86mm 16
KS1509214

3.995 kr

Síubolli 3/8 74-15
KS1509337

1.695 kr

síubolli3/8 100-15
KS1509335

1.695 kr

Síubolli 3/8 75/77-15
KS1509333

1.695 kr

Síubolli 3/8 80/82-15
KS1509331

998 kr

Síubolli 3/8 73-14
KS1509323

1.695 kr

Síubolli 3/8 68-14
KS1509322

1.295 kr

Síubolli 3/8 65-14
KS1509321

1.795 kr

Olíutappa lykill 8 í 1
KS1509302

5.690 kr

Síubolli 3/8" 76mm - 12
KS1509338

1.285 kr

Síubolli 80mm 15 gripa
LS54720

2.468 kr

Síubolli 100mm 15 gripa
LS58360

2.468 kr

Síutöng stillanleg 55-125mm
KS1509317

4.985 kr

Síutöng 60-73mm
KS1509377

2.690 kr

Síutöng 73-85mm
KS1509378

2.690 kr

Síutöng 85-95mm
KS1509379

2.490 kr

Síulykill 60-80mm
KS7005005

13.990 kr

Síu Lykill 80-110mm
KS7005006

16.720 kr

Eldsneytissíulykill Benz CDI
KS1503134

4.890 kr

3/8" Síubolli 27mm
KS1509217

1.495 kr

3/8" Síubolli 32mm
KS1509218

1.495 kr

3/8" Síubolli 96-16
KS1509343

790 kr