Persónuverndarstefna Stillingar

Yfirlýsing um persónuvernd

Stillingu hf., kt. 630269-0169, Kletthálsi 5, 110 Reykjavík, hér eftir nefnt Stilling eða félagið, er umhugað um að tryggja persónuvernd og öryggi gagna sem fyrirtækið meðhöndlar. Í persónuverndarstefnu Stillingar kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Markmið Stillingar er að starfsmenn, viðskiptavinir, aðrir viðsemjendur og einstaklingar, eins og við á hverju sinni, séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingar.

Ábyrgð

Stilling vinnur eða meðhöndlar persónuupplýsingar sem fyrirtækið safnar ýmist sem ábyrgðaraðili. Stilling er ábyrgðaraðili þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru fyrirtækinu.

Söfnun og meðferð upplýsinga

Stilling safnar upplýsingum um starfsmenn, viðskiptavini, og birgja sem fyrirtækinu er skylt að varðveita í samræmi við lög og reglur, samninga, samþykki hins skráða eða vegna annarra lögmætra hagsmuna félagsins.

Stilling safnar persónupplýsingum um viðskiptavini sína í þrennskonar tilgangi; til að veita þeim aðgang að vörum og þjónustu í samræmi við ákvæði viðskiptasamninga, til að tryggja að þjónusta sé löguð að þeirra þörfum og til að miðla til þeirra upplýsingum í markaðslegum tilgangi.

Stilling safnar einungis upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að veita ráðgjöf eða þjónustu hverju sinni. Kjósi viðskiptavinur að veita ekki persónuupplýsingar kann það að leiða til þess að Stilling geti ekki veitt umbeðna þjónustu.

Miðlun persónuupplýsinga

Stilling nýtir aldrei persónuupplýsingar í öðrum tilgangi en þeim þær voru fengnar til. Félagið geymir aldrei persónuupplýsingar lengur en nauðsynlegt þykir í samræmi við lög, reglur eða ákvæði samninga sem félagið hefur gert.

Stilling miðlar ekki persónuupplýsingum til þriðja aðila nema að lagaheimild standi til þess, að fengnu samþykki einstaklings eða í samræmi við ákvæði samninga sem félagið hefur gert. Stillingu er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi eða verktaki á vegum fyrirtækisins, og þá í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita viðskiptavinum þjónustu eða vöru samkvæmt samningi. Stilling afhendir vinnsluaðilum einungis þær persónuupplýsingar sem þykja nauðsynlegar til að ná framangreindum tilgangi.

Í þeim tilfellum þegar vinnsluaðili eða annar þriðji aðili fær aðgang að persónuupplýsingum, tryggir Stilling trúnað og að gögnum sé eytt að vinnslu lokinni. Stilling leigir aldrei eða selur persónulegar upplýsingar um viðskiptavini.

Öryggi gagna

Stilling leggur áherslu á að tryggja að varðveislu persónuupplýsinga á öruggan hátt. Stilling tryggir að viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir séu gerðar til að tryggja örugga meðferð gagna hverju sinni.

Persónuverndarstefna Stillingar er endurskoðuð reglulega og stefna fyrirtækisins er að vera eins skýr og berorð um hvernig fyrirtækið safnar persónuupplýsingum og í hvaða tilgangi upplýsingarnar eru notaðar. Stilling áskilur sér rétt til þess að breyta persónuverndarstefnunni hvenær sem er, án fyrirvara. Ný útgáfa skal auðkennd með útgáfudegi. Persónuverndarstefnu Stillingar má finna á www.stilling.is. Allar fyrirspurnir um meðhöndlun persónuupplýsinga og persónuverndarstefnu Stillingar skal senda á netfangið personuvernd@stilling.is

Fyrsta útgáfa 1.0. persónuverndarstefnu Stillingar samþykkt 1. Júlí 2018.